Research lúc nào và như thế nào trong quá trình thiết kế sản phẩm? (Phần 1)